Tyto obchodní podmínky upravují bezplatné či placené využívání Aplikace krindypindy dostupné na webovém rozhraní pokladna.krindypindy.cz a www.krindypindy.cz a dále právní vztahy vznikající mezi vámi a naší společností při uzavírání Smlouvy a využívání Aplikace a webového rozhraní.

1. Vymezení pojmů

V těchto obchodních podmínkách se dále používají následující pojmy v níže uvedeném významu:

 • Aplikace je aplikace krindypindy, která zahrnuje software a další funkční prvky vytvořené naší společností nebo využívané naší společností na základě licence. Aplikace slouží především pro elektronickou evidenci tržeb (EET) a vystavování tzv. webových účtenek. Aplikace není předmětem koupě, poskytováno je pouze nevýhradní a časově omezené právo k jejímu užívání (licence);
 • ceník je aktuální přehled cen licencí k Aplikaci zveřejněný na webovém rozhraní;
 • cenou se rozumí cena za zvolený tarif Aplikace;
 • demoverze je zkušební verze Aplikace, která má omezené funkce a neeviduje provedené platby;
 • naše společnost (nebo „my“) je společnost Ondřej Dadok, se sídlem na Výsluní 436/18, 412 01, Litoměřice, IČ: 76256961, není plátcem DPH, kontaktní e-mail: info@krindypindy.cz;
 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • podmínky jsou tyto obchodní podmínky, v platném znění. Souhlas s Podmínkami vyjadřujete při registraci na webovém rozhraní Aplikace nebo při aktivaci Aplikace. Tyto Podmínky jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi vámi a naší společností a nahrazují veškerá předchozí prohlášení nebo jakékoli předchozí verze těchto Podmínek. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Naše společnost je oprávněna kdykoliv obchodní podmínky měnit a doplňovat. Vznik Smlouvy a jednotlivé nároky z ní vyplývající se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Obsah smlouvy (naše vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy) se vždy řídí aktuálním zněním Podmínek. Používáním Aplikace s touto skutečností vyjadřujete souhlas. Aktuální verze Podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní;
 • smlouva je jakákoliv smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností dle těchto Podmínek; zejména se jedná o licenční smlouvu, na základě které získáte oprávnění užívat Aplikaci;
 • správce je uživatel Aplikace s oprávněním prostřednictvím Aplikace upravovat nastavení firmy (společnosti) a přidávat či odstraňovat další uživatele v rámci jednoho uživatelského účtu;
 • tarif je balíček funkcí poskytovaných prostřednictvím Aplikace. Konkrétní tarify včetně jejich popisů a cen naleznete na webovém rozhraní;
 • uživatel je osoba, která je zákazníkem zmocněna vykonávat práci s Aplikací (zejména zaměstnanec zákazníka, případně osoba v jiném smluvním vztahu se zákazníkem). Podle oprávnění uživatele se rozlišuje správce a běžný uživatel;
 • uživatelský účet je účet zákazníka vedený na webovém rozhraní Aplikace, jehož prostřednictvím je umožněn přístup do Aplikace;
 • webové rozhraní je rozhraní dostupné na www.krindypindy.cz;
 • webové rozhraní Aplikace Online Pokladny je rozhraní dostupné na pokladna.krindypindy.cz;
 • zákazník (nebo „vy“) je jakákoliv osoba, která si objednala licenci k využívání Aplikace. Zákazníkem může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba;
 • Zásady ochrany osobních a dalších údajů jsou dokument upravující podmínky zpracování a využívání osobních a dalších údajů, který tvoří součást Podmínek a Smlouvy. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte i se Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Uživatelský účet

 1. Pro využívání Aplikace je nutné zřídit si na webovém rozhraní Aplikace uživatelský účet. Pro zřízení uživatelského účtu je nutné zadat telefonní číslo. Pro účely ověření vám bude na zadané telefonní číslo zaslán vstupní PIN. Zadáním PIN do příslušného pole na webovém rozhraní Aplikace dojde k ověření uživatelského účtu.
 2. Pro dokončení registrace je nutné zadat identifikační údaje podnikající fyzické nebo právnické osoby, které má uživatelský účet sloužit, především certifikát pro evidenci tržeb, identifikační číslo (IČ) a číslo plátce DPH (DIČ). Není-li do uživatelského účtu nahrán certifikát pro evidenci tržeb, bude možné využívat prostřednictvím uživatelského účtu pouze demoverzi Aplikace. Nahraný certifikát pro evidenci tržeb bude uložen na zabezpečeném serveru.
 3. Přístupovým údajem do uživatelského účtu je telefonní číslo. Pro přístup k uživatelskému účtu je třeba při prvním přihlášení (nebo při prvním přihlášení po odhlášení) vždy zadat telefonní číslo a vstupní PIN, který vám na přihlašovací telefonní číslo bude zaslán. Při opakovaném přihlášení je uživatelský účet automaticky zpřístupněn. Nezapomeňte se odhlašovat z účtu na cizích zařízeních a zacházejte s opatrností s telefonním číslem, které slouží pro vstup do Aplikace. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
 4. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu.
 5. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především využívat licenci k Aplikaci dle zvoleného tarifu a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní nebo na webovém rozhraní Aplikace.
 6. Zrušení uživatelského účtu je možné na základě vaší žádosti odeslané na náš kontaktní e-mail.
 7. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit při opakovaném porušení těchto Podmínek nebo platných právních předpisů. Uživatelský účet máme dále právo zrušit i v případě, pokud je uživatelský účet déle než jeden měsíc neaktivní (aktivitou se v tomto případě rozumí evidence alespoň jedné platby).

3. Využívání Aplikace a uzavření smlouvy

 1. Pomocí Aplikace lze především evidovat provedené platby a vystavovat webové účtenky. Veškeré funkce Aplikace jsou popsány na webovém rozhraní a na webovém rozhraní Aplikace.
 2. Aplikaci je možné využívat bezplatně v demoverzi, nebo v plné verzi na základě některého z tarifů. Vezměte na vědomí, že funkce demoverze mohou být naší společností kdykoliv omezeny.
 3. Pro využívání plné verze Aplikace je potřeba Aplikaci aktivovat na webovém rozhraní Aplikace. Všechny funkce Aplikace lze začít využívat okamžitě po aktivaci. Před aktivací si vyberte tarif na webovém rozhraní Aplikace ve vašem uživatelském účtu v Nastavení > Změna tarifu. Standardně je předvolen tarif Normálka.
 4. Smlouva mezi vámi a naší společností je uzavřena okamžikem registrace v případě demoverze, respektive okamžikem aktivace Aplikace podle článku 3.3. těchto Podmínek v případě využívání Aplikace v plné verzi. Pokud s námi uzavíráte Smlouvu za obchodní společnost nebo jinou podnikající právnickou či fyzickou osobu, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zastupovat. Vaše prohlášení nejsme povinni prověřovat. Vznikne-li nám v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda, zavazujete se ji v plné výši nahradit.
 5. Předmětem Smlouvy je udělení nevýhradní, teritoriálně neomezené licence k přístupu a užívání Aplikace v nezměněné podobě pro účely vaší podnikatelské činnosti. Licence je časově omezená na dobu trvání Smlouvy. Licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 6. Aplikaci lze využívat na neomezeném počtu zařízení. Aplikaci může zákazník zpřístupnit více uživatelům. V takovém případě je zákazník povinen seznámit uživatele Aplikace s těmito Podmínkami, jakož i s podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní, a dále zákazník odpovídá za jednání uživatelů v souvislosti s využíváním Aplikace.
 7. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání Aplikace je trvalý přístup k internetu. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost případně nemožnost užívání Aplikace.
 8. Součástí Smlouvy je i technická podpora naší společnosti. Technická podpora probíhá na webovém rozhraní formou chatu, případně lze užít naše kontaktní údaje. Způsob, rozsah a termíny, kdy je možné technickou podporu využívat, jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4. Platební podmínky

 1. Za licenci platíte měsíční platby podle zvoleného tarifu pouze za kalendářní měsíce, v nichž Aplikaci skutečně využíváte, tedy kdy v Aplikaci evidujete alespoň jednu platbu. Za období kalendářního měsíce, ve kterém neevidujete žádnou platbu, nic neplatíte. V takovém případě zůstává uživatelský účet nadále v platnosti, pokud nevyužijeme našeho práva podle článku 2.7 Podmínek a váš neaktivní uživatelský účet nezrušíme.
 2. Platbu za příslušné období provedete na základě zálohové faktury, kterou vám vystavíme do 5 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce, a to převodem na náš bankovní účet. Doba splatnosti faktur je 14 dnů ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno něco jiného.
 3. Při nedodržení doby splatnosti podle článku 4.2 těchto Podmínek máme vůči vám nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Náš nárok na náhradu škody, která nám vaším prodlením vznikla, tímto není dotčen.

5. Trvání smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu jste oprávněni kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. V případě vašeho zájmu o výpověď Smlouvy nás kontaktujte. Smlouva v takovém případě zaniká doručením vaší výpovědi nám.
 3. Vyhrazujeme si právo vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností bez výpovědní doby a ukončit váš přístup k Aplikaci, pokud prostřednictvím vašeho uživatelského účtu dochází k porušování těchto Podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Dále jsme oprávněni vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností bez výpovědní doby a ukončit váš přístup k Aplikaci při zrušení uživatelského účtu podle článku 2.7 těchto Podmínek nebo při ukončení provozování webového rozhraní Aplikace.
 4. Mimo případy uvedené v článku 5.3. těchto Podmínek jsme oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení naší výpovědi vám. Výpověď podle článků 5.2. až 5.4. těchto Podmínek musí být písemná. Výpověď lze učinit také emailem. Výpověď není důvodem k nevyplacení oprávněných nároků kterékoliv ze smluvních stran, především měsíčního poplatku podle článku 4.1 Podmínek.

6. Ochrana autorských práv

 1. Veškerá práva k Aplikaci (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím j ednotlivým částem jsou naším výhradním majetkem. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet z Aplikace odvozená díla. Nejste oprávněni zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace nebo její části.
 2. Obsah našich webových stránek, obsah Aplikace a webový obsah, který s Aplikací souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní, webového rozhraní Aplikace a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní nebo na webovém rozhraní Aplikace.
 3. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 4. Při nerespektování tohoto článku 6 budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s občanským zákoníkem. Zejména máme v takovém případě nárok na odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení.

7. Výhrady

 1. Použití Aplikace je na vaše vlastní riziko. Naše společnost neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Aplikace. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost naší společnosti k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše částky, kterou jste povinni zaplatit za licenci k Aplikaci za příslušné měsíční období podle článku 4.1 Podmínek.
 2. Naše společnost neodpovídá za to, jakým způsobem Aplikaci využíváte. Zejména neneseme odpovědnost za vaše užívání Aplikace v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění vašich zákonných povinností, zejména povinností podle zákona č. 112/2016 Sb., zákon o evidenci tržeb, v platném znění.
 3. Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti s Aplikací a užívání Aplikace bude vždy v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit Aplikaci žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Aplikaci třetím osobám bez našeho předchozího písemného souhlasu. Právo zákazníka na zpřístupnění Aplikace více uživatelům podle článku 3.6. těchto Podmínek není tímto ustanovením dotčeno.
 4. Pokud se v souvislosti s využíváním Aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat Smlouvu včetně Podmínek, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit užívání vámi využívané licence k Aplikaci, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit nám škodu, která nám vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 5. Jsme oprávněni provádět pravidelnou údržbu, aktualizaci a modifikaci Aplikace. V takovém případě Aplikace dočasně nemusí být dostupná. Neneseme odpovědnost za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, která je důsledkem nemožnosti užití Aplikace.
 6. Veškerá data zadaná do Aplikace jsou uložena na zajištěném serveru. Veškeré přenosy dat jsou šifrovány. V případě jakéhokoliv problému je naší snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůžeme však zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručíme za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, zvláště pokud jsou způsobeny technickými poruchami, vaší činností nebo útoky třetích stran.
 7. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku užití Aplikace v rozporu s jejím určením. Při využívání Aplikace nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci Aplikace nebo nepřiměřeně zatěžovat Aplikaci, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci a užívat Aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
 8. Při užití Aplikace dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují Zásady ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Vztah mezi vámi a naší společností se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.
 2. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání Aplikace, Smlouvy (včetně Podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se vy i naše společnost zavazujeme vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.
 3. Naše společnost je oprávněna statisticky a analyticky zpracovávat data o platbách evidovaných v Aplikaci. Při zpracovávání dat uložených v Aplikaci budeme vždy postupovat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
 4. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že bez našeho předchozího písemného souhlasu nemáte nárok na jednostranné započtení svých případných pohledávek vůči naší společnosti proti našim pohledávkám vůči vám. Dále nemáte nárok na postoupení či převod Smlouvy, její části nebo pohledávek vůči naší společnosti na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 5. Vyhrazujeme si právo postoupit či převést Smlouvu, její část nebo pohledávky vůči vám na třetí osobu. Uzavřením Smlouvy s tímto postoupením či převodem vyjadřujete souhlas. O postoupení či převodu Smlouvy, její části nebo pohledávek vůči vám budete vždy informováni.
 6. Je-li některé ustanovení Podmínek či Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Podmínek či Smlouvy.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.