Značka Model
3nStar RPT-008
Approx APPPOS80AM
AURES ODP-333
  ODP-500
Bematech 4200-TH
  LR2000E
Birch PRP-085III
Bixolon SRP-350III
  SRP-350Plus
Black Copper BC-85AC
CHD TH-305N
Citizen CBM1000-II
  CT-S310II
Dapper-Geyi Q583P
Daruma DR800
  DR-MP200 (výrobce neznámý)
EPOS TEP 220M
Elgin i9
Epson EU-T332C
  FX-890 (vyžaduje feedForm() k vypuštění papíru)
  TM-T20
  TM-T20II
  TM-T70
  TM-T70II
  TM-T81
  TM-T82II
  TM-T88II
  TM-T88III
  TM-T88IV
  TM-T88V
  TM-U220
  TM-U295 (vyžaduje release() k vypuštění účtenky)
  TM-U590 a TM-U590P
Equal EQ-IT-001 POS-58
Everycom EC-58
Excelvan HOP-E200
  HOP-E58
  HOP-E801
Gainscha GP-2120TF
  GP-5890x (také označováno jako EC Line 5890x)
  GP-U80300I (také označováno jako gprinter GP-U80300I)
gprinter GP-U80160I
HOIN HOP-H58
Ithaca iTherm 28
Hasar HTP 250
Metapace T-1
  T-25
Nexa PX700
Nyear NP100
OKI RT322
  80 Plus III
Orient BTP-R580
  P-822D
  P85A-401 (výrobce neznámý)
Partner Tech RP320
POSLIGNE ODP200H-III-G
QPOS Q58M
Rongta RP326US
  RP58-U
  RP80USE
SAM4S GIANT-100DB
Senor TP-100
Sewoo SLK-TS400
SEYPOS PRP-96
  PRP-300 (také označováno jako TYSSO PRP-300)
SNBC BTP-R880NPIII
Solux SX-TP-88300
Sicar POS-80
Silicon SP-201 / RP80USE
SPRT SP-POS88V
Star BSC10
  TSP100 ECO
  TSP100III FuturePRNT
  TSP-650
  TUP-592
TVS RP45 Shoppe
Venus V248T
Xeumior SM-8330
Xprinter F-900
  XP-365B
  XP-58 Series
  XP-80C
  XP-90
  XP-Q20011
  XP-Q800
Zjiang NT-58H
  ZJ-5870
  ZJ-5890 (také prodáváno jako POS-5890 mnoha prodejci; ZJ-5890K, ZJ-5890T také fungují)
  ZJ-8220 (také označováno jako Excelvan ZJ-8220)
  ZJ-8250